Regler for helårsutleie av boliger som ligger i Norge;

På boliger der det inngås ordinær husleiekontrakt på bolig som ligger i Norge, så gjelder inngått leiekontrakt og husleielovens regler.

Regler for helårsutleie av boliger som ligger i Utlandet;

Det inngås egen leiekontrakt som beskriver partenes plikter i leieperioden.

Korttidsutleie av boliger og ferieutleie av boliger;

Følgende leiebetingelser gjelder ved leie av bolig gjennom RENT-A-FLAT AS og RENT-A-FLAT Spain SL, heretter benevnt RAF:

1. Bestillingen
Det er kundens plikt å forvisse seg om at bestillingsbekreftelse og reisebevis/ordre/faktura er korrekt, og i samsvar med det som kunden har bestilt, ved mottakelse av denne. Bestillingen er bindende og kan ikke endres etter at denne er foretatt, med unntak beskrevet som under pkt. 3.

2. Betalingsbetingelser

Samme dag som kunden bestiller blir faktura utsendt med forfall innen 7 dager. Er kundens ankomst før 7 dager etter bestilling så settes forfall før ankomst. Det belastes et ekspedisjonsgebyr på kr. 65,-. Alle innbetalinger skal skje på forfallsdato. Betaling etter forfall belastes med 1% rente pr. påbegynt måned. Purregebyr belastes med de til en hver tids gjeldende satser, pt er den på kr 65 pr. purring. Dersom oppholdet ikke er betalt innen utløp av frist for 2. purring så oversendes saken automatisk til rettslig inkasso. Man mister samtidig retten til oppholdet.

3. Avbestilling
Avbestilling av leieobjektet må skje ved skriftlig rekomandert sending. Ved lengre leieforhold der det er inngått egen skriftlig leieavtale så kan oppholdet ikke avbestilles etter disse reglene (man forholder seg da til inngått leiekontrakt). Ved avbestilling er vi berettiget til gebyr beregnet slik:

a. Avbestilling innen 8 uker før leietiden trer i kraft beregnes et gebyr på 10% av totalleien, minimum kr. 400,-

b. Avbestilling innen 6 uker før leietiden trer i kraft beregnes et gebyr på 20% av totalleien, minimum kr. 700,-

c. Avbestilling innen 3 uker før leietiden trer i kraft beregnes et gebyr på 50% av totalleien, minimum kr. 500,-

d. Avbestilling innen 1 uker før leietiden trer i kraft. Totalleien tilbakeholdes 100%.

e. Avbestilling på grunn av sykdom: Leietaker må her evt. tegne egen reise-/sykeforsikring for dette.

Når leieperioden er påbegynt gjelder ikke avbestillingsreglene. Dersom leietaker har fått oppdelt sin bestilling i flere terminer (betalinger) så regnes leieperioden som påbegynt når den første bestillingsperioden er påbegynt. Evt. avbestillingsgebyrer blir således regnet for hele det bestilte oppholdet.

4. Fremmøte ved leiestart
Leietaker plikter å avhente nøkler iht. beskrivelse på bekreftelsen. Henting av nøkler utenom disse tider må avtales med RAF. Henting etter åpningstid (se på bekreftelsen), dog senest kl. 2400, belastes med kr. 500,- (må avtales på forhånd). Ankomster som ikke har gjort forhåndsavtale om senere utlevering av nøkler, kan ikke påregne å få komme til boligen før dagen etter. Dersom RAF alikevel velger å assistere en leietaker i slike tilfeller blir det belastet et gebyr på kr. 300 pr time, minimum kr. 500.

På leieobjekter der nøkler skal hentes hos huseier plikter leietaker å avtale tidspunkt for henting av disse senest 2 dager før, direkte med eier. Dette fremgår i såfall på prospektet eller i leiebekreftelsen som mottas fra RAF.

Ved fremmøte skal leietaker medbringe kvittering på betalt leie. Stempel i girokasse godtas ikke som kvittering. Dersom denne ikke fremvises må det betales kontant før nøkler utleveres.

Eventuelle reklamasjoner på ferieboligen må uten ugrunnet opphold og innen 2 timer fra ankomst meldes til RAF. Dette slik at RAF får muligheten til å evt. rette på forholdet. Reklamasjoner som ikke er varslet RAF innen tidsfristen bortfaller og kan ikke i ettertid gjøres gjeldende. Dersom mangler måtte relatere seg til eier av utleieboligen så har ikke RAF noe ansvar for å utbedre dette - men skal i den utstrekning det er mulig være behjelpelig for å søke å utbedre forholdet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er private boliger og at de forskjellige eierne har utstyrt disse etter eget ønske. Dersom man mener at man mangler ting i boligen, som ikke er nødvendige for å benytte boligen, som f.eks. enkelte kjøkkenredskaper så blir dette ikke anskaffet av RAF. Dette må da i såfall anskaffes av leietaker selv.

Dersom den bestilte boligen ikke kan benyttes av årsaker som RAF ikke er ansvarlig for så kan leietaker overflyttes til en annet tilsvarende feriebolig, uten noen økonomisk kompensasjon for dette. Evt. krav om kompensasjon må av leietaker rettes mot eier av den ferieboligen som ikke kunne benyttes. Evt. krav mot RAF/Eier kan under ingen omstendigheter fremsettes på høyere beløp enn det leietaker har innbetalt i leie til RAF.

5. RENT-A-FLAT AS sitt ansvar
RAF har besiktiget utleieproduktet, og beskrivelsen er på det grunnlag. I de tilfeller der eier har kommet med bilder av boligen er beskrivelsen bassert på bilder og eiers beskrivelse.

RAF er ikke eier av boligen, men kun formidler av utleien mellom eier og leietaker.

RAF som formidler, tar ikke på seg noe ansvar for plutselig oppståtte skader på utleieproduktet eller på gjenstander i og på stedet. Dette være seg vannskader, strømbrudd, innbrudd o.l.

Dersom slike forhold skulle oppstå og boligen ikke kan bebos så vil RAF være behjelpelig med anskaffelse av ny bolig, men evt. økonomiske utlegg i den forbindelse er et forhold som RAF ikke er ansvarlig for. Dette må av leietaker dekkes selv og evt. i ettertid tas opp med eier av boligen, evt. leiers forsikringsselskap (reiseforsikring).

6. Leietakers ansvar/Plikter

Leietaker er ansvarlig for utstyr i og på stedet. Leietaker er ansvarlig for bortkommet løsøre, samt skader forvoldt i leieperioden. Ved eventuelle skader på utleieobjektet er leietaker forpliktet til umiddelbart melde fra til formidler eller huseier. Blir slik melding ikke gitt kan leietaker risikere politianmeldelse av forholdet. Da dette da det anses som hærverk.

Leietaker er forpliktet til å holde boligen ryddig og ren under hele oppholdet, samt forlate leieobjektet ryddig og rent. Eventuelt ekstra rengjøring vil kunne foretas for leietakers regning. Denne blir belastet med kr. 450,- pr. time, minimum kr. 1.500,-

I Spania så er sluttrengjøring obligatorisk. Dvs. at alle må betale for denne rengjøringen ved ankomst. Priser står på hvert enkelt leieobjekt. Dette omfatter normal rengjøring og inkluderer ikke vask av dekketøy. I tilfeller der boligen er forlatt i en tilstand som bærer tydelig preg av at jevnlig renhold ikke er blitt utført så belastes et gebyr for ekstra renhold på kr. 1.500. Dette kan RAF trekke i evt. innbetalte depositum.

Leietaker plikter å følge de retningslinjer og regler som eier av utleieobjektet har bestemt.

Herunder plikter leietaker spesielt å ivareta hensynet til naboer. Dette da utleieenhetene kan ligge i boligstrøk.

Leietaker plikter å ha levert nøkler senest kl. 1200 avreisedagen på RAF sitt nærmeste kontor eller etter beskrivelsen på utleieprospektet. På de objekter der nøkkel utleveres av eier av objektet, så skal levering avtales med denne.

7. Reiser og opphold hos andre turoperatører.
Der RAF har formidlet en flyreise eller et leieopphold hos andre selskaper er det alltid det selskapet som man har formidlet for som skal kontaktes for evt. reklamasjoner. De vil i slike tilfeller alltid være dette selskapets vilkår som gjelder for oppholdet og ikke RAF sine. Det samme gjelder dersom RAF har fomidlet for private eiere der den lokale servicen ikke ivaretas av RAF.

8. Ekstraordinære begivenheter.
RAF har ikke noe ansvar hvis noe ekstraordinært, som er utenfor vår innflytelse, inntreffer.

9. Tvister
Eventuelle tvister som måtte oppstå i leieforholdet søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem vedtar partene at disse skal føres for Namdal Tingrett i Namsos, Norge.(C)Copyright RENT-A-FLAT - Med forbehold om mulige feil og mangler.