Leiebetingelser 

A. For helårsutleie Namsos Hybelhus;

På boliger der det inngås ordinær husleiekontrakt på bolig som ligger i Norge, så gjelder inngått leiekontrakt og husleielovens regler. 

B. For kort tids utleie Namsos Hybelhus;

Følgende leiebetingelser gjelder ved leie av hybel på Namsos Hybelhus, Yrkesvegen 5, 7805 NAMSOS .

Følgende leiebetingelser gjelder ved leie av hybel på Namsos Hybelhus, Yrkesvegen 5, 7805 NAMSOS .

1. Forutsetninger

Betingelsene gjelder der det ikke inngås egen leiekontrakt, og gjelder for kortere leieforhold med en varighet på maks 3 måneder. Typisk utleie er til ferie og fritidsformål, eller annen type kortere opphold. Ved leieforhold over 3 måneder, så skal egen leiekontrakt inngås. Namsos Hybelhus benevnes heretter som NH. Leietaker benevnes heretter som GJESTEN. Leiebeløpet faktureres enten via RENT-A-FLAT AS, Namdal Eiendom AS eller Booking portalen Booking.com

2. Bestillingen

Betingelsene i dette dokumentet vedlegges faktura/bekreftelse som sendes gjesten. Det er gjestens plikt å forvisse seg om at bestillings bekreftelse/faktura er korrekt, og i samsvar med det som gjesten har bestilt, ved mottakelse av denne. Bestillingen er bindende og kan ikke endres etter at denne er foretatt.

3. Betalingsbetingelser

Faktura sendes ut med forfall innen senest 7 dager*. Er gjestens ankomst før 7 dager etter bestilling, så settes forfall 1 dag etter bestilling. Alle innbetalinger skal skje på forfallsdato. Betaling etter forfall belastes med de til enhver tids gjeldene lover for forsinkelsesrente. Purregebyr belastes med kr. 70 for 1. Purring. Blir oppholdet ikke betalt inne forfall på 1. purring, så går det ut et inkassovarsel, med nytt gebyr kr 70. Dersom dette heller ikke betales, så oversendes en betalingsoppfordring, med et nytt gebyr på kr. 210. Dersom dette heller ikke betales så går kravet direkte til Namsmyndighetene/forliksråd for innkreving.

4. Depositum

NH forbeholder seg retten til å fakturere på forhånd, eller kreve et depositum ved ankomst. For enkel hybel kr 2000 og for stor enkel hybel eller dobbeltrom kr 3000. Depositumet returneres gjestens bankkonto senest 14 dager etter avsluttet opphold, såfremt det ikke er skader eller mangler på boligen.

5. Fremmøte ved leiestart

Gjesten kan normalt flytte inn etter KL 1600. På forespørsel kan oppholdet starte tidligere, dersom hybel er ledig. Gjesten plikter å avtale ankomst på epost booking@rent-a-flat.com eller SMS +4791551000 minst 3 dager før ankomst. Er ankomst i helg eller helligdag, minst 3 dager før fredagen ankomsthelgen. Dersom gjesten ikke har avtalt ankomst tid på forhånd, så forbeholder NH seg retten til å ikke stille hybel til disposisjon. Dersom NH kan stille opp med nøkler, så blir gjesten belastet et utrykningsgebyr på kr 500 for utlevering av nøkkel. Oppholdet må være innbetalt og registrert inne på NH sin konto før ankomst. Dersom dette ikke er registrert innbetalt, så må beløpet betales kontant ved ankomst. Ved eventuell dobbel betaling, blir for mye betalt refunder leietaker sin bankkonto.

6. Reklamasjon på hybel

Eventuelle reklamasjoner må uten ugrunnet opphold, og senest innen 2 timer fra ankomst meldes til NH på epost booking@rent-a-flat.com eller SMS 91551000. Dette slik at NH får muligheten til å eventuelt rette på forholdet. Reklamasjoner som ikke er varslet innen tidsfristen, bortfaller, og kan i ettertid ikke gjøres gjeldende.

Dersom den bestilte hybelen ikke kan benyttes av årsaker som NH ikke er ansvarlig for så kan leietaker overflyttes til en annet tilsvarende hybel, uten noen økonomisk kompensasjon for dette. Evt. krav mot NH kan under ingen omstendigheter fremsettes, på høyere beløp enn det gjesten har innbetalt i leie til NH.

7. Avreise

Ved leie av sengetøy, så skal dette tas av og legges på gulvet på rommet. Lys og panelovner skal slås av. Vindu skal være lukket og dør inn til rommet låses. All søppel skal være kastet, i felles container, på utsiden av bygget. Nøkkel skal senest KL 1200 legges i låst nøkkel boks, som er plassert i gang ved ytterdør på bygget. Det skal sendes SMS med navn + romnummer på nøkkel som legges der.

8. Beskrivelse av hybler

NH er et hybelbygg som primært leies ut til studenter, men som også leies ut på korttids utleie til andre. En seksjon består av 7 hybler (sokkel 6). På en seksjon er det 3 bad (sokkel 2 større bad) og 1 felles stue/kjøkken. Møblert enkelt rom inneholder 1 garderobeskap, taklampe, rullegardin, panelovn, seng med over madrass, skrivepult med kontorstol, bokhylle og arbeidslampe til skrivebord. Dobbelt rom inneholder samme som enkel x 2. Skrivebordet er dog et stort. Kjøkken er fullt utstyrt. Det er felles vask- og tørkerom i kjeller på bygget. Bad i sokkelseksjon benyttes også av kontor ansatte ved NH

9. Regler under oppholdet

Gjesten plikter å følge de til enhver tid gjeldende ordensreglene, og andre retningslinjer, som er satt opp på bygget. Gjentatte vesentlige brudd på disse, kan føre til heving av leiekontrakten. Det tillates ikke å ha andre overnattingsgjester på rommene. Pålegg fra Securitas eller ansatte på NH, som går vakt på bygget skal følges.

Parkering for en bil er inkludert i leien, og skal parkeres på parkeringsplass ovenfor bygget. Det tillates innkjøring foran bygget, men kun til kort av/på lasting av varer. Biler som parkerer over lengre tid foran bygget, kan bli fjernet for eiers regning og risiko.

Det skal være ro alle dager mellom 1700-2000, og absolutt nattero mellom klokken 2200-0800.

Det tillates IKKE bruk av alkohol eller andre rusmidler på bygget. Det tillates ikke arrangering av store sammenkomster/fester på bygget.

Ytterdør og dører inn til seksjoner skal alltid være avlåst.

Ved matlaging så skal alltid vifte over kokeplater slås på (eget oppslag på kjøkken om dette). Dersom gjesten forårsaker falske brannutrykninger, blir faktura fra brannvesen/vaktselskap viderefakturert leietaker med et påslag på 5%.

10. NH sitt ansvar

NH plikter å stille hybel til disposisjon i rengjort stand, og med det utstyr/tilbehør som er bestilt for oppholdet. NH plikter å legge ut nøkkel til avtalt ankomst tid. NH tar ikke på seg noe ansvar for plutselig oppståtte skader på utleieproduktet eller på gjenstander i og på stedet. Dette være seg vannskader, strømbrudd, innbrudd o.l. Dersom slike forhold skulle oppstå og boligen ikke kan bebos, så vil NH være behjelpelig med anskaffelse av ny bolig, om dette er praktisk mulig. Dersom dette ikke er mulig vil gjesten bli refundert det beløpet som er betalt, for den perioden hybel ikke kan benyttes. Økonomiske utlegg i den forbindelse er et forhold som NH ikke er ansvarlig for. Dette må av leietaker dekkes selv, eller via leietakers forsikringsselskap (reiseforsikring). NH har under ingen omstendigheter, et økonomisk ansvar, utover det som er innbetalt i leie for gjenværende leieperiode. Ved eventuelt tyveri fra rom eller fellesarealer, så dekker ikke NH, tap som måtte oppstå i den forbindelse. NH har under ingen omstendigheter noe ansvar, hvis noe ekstraordinært, som er utenfor NH sin innflytelse inntreffer.

11. Leietakers ansvar/Plikter

Gjesten må behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet. Gjesten må følge vanlige ordensregler og rimelige påbud fra utleier. Gjesten er forpliktet til å holde boligen ryddig og ren under hele oppholdet, samt forlate boligen ryddig og ren. All søppel skal være kastet. Gjesten er ansvarlig for utstyr i og på stedet. Gjesten er ansvarlig for bortkommet løsøre, samt skader forvoldt i leieperioden. Ved eventuelle skader på utleieobjektet er gjesten forpliktet til umiddelbart å melde fra om dette til NH. Blir slik melding ikke gitt, og forholdet anses av NH som grovt, så kan gjesten risikere politianmeldelse av forholdet. Da dette da det anses som hærverk. Der gjesten har betalt for renhold, vil renhold bli utført av NH. Dette dekker ordinært renhold. Eventuelt ekstraordinært renhold blir fakturert etter betingelsene på NH sin hjemmeside;

http://www.rent-a-flat.com/namsos/namsos-hybelhus

Tap av nøkkel faktureres med kr 3000, og skal umiddelbart meldes NH. Kostnad for renhold/skader kan NH trekke i evt. innbetalte depositum. Dekker ikke depositum dette, så vil ekstra faktura sendes gjesten. Gjesten plikter da å innbetale denne omgående og senest innen 7 dager.

12. Utkastelse og særlig tvangsgrunnlag

Gjesten (leietaker) godtar at utkasting (tvangssfravikelse) kan kreves hvis leien ikke blir betalt innen 14 dager etter skriftlig varsel i henhold til

tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt. Varselet kan sendes tidligst på forfallsdagen, jf. samme lovs § 13-2, 3. ledd (a). Det skal i varselet

framgå at utkasting vil bli krevd dersom kravet ikke blir oppfylt, og at utkasting kan unngås dersom leien blir betalt med renter og

kostnader før utkastelsen blir gjennomført. Gjesten (leieren) godtar at utkastelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf § 13-2, 3. ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven.

13. Tvister

Eventuelle tvister som måtte oppstå i leieforholdet søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem vedtar partene at disse skal føres for eiendommens verneting. NH kan eventuelt bringe saken inn for leietakers verneting, om dette er påkrevet iht norsk lov. Det er norske lover som legges til grunn for behandling av tvisten.

14. Annet

* Ved bestilling via Booking.com så kommer reglene hos Booking.com i tillegg til reglene i dette dokumentet. Ved forskjeller i disse, så er det alltid bestemmelsene i dette dokumentet som er gjeldende.

Hjemmeside; http://www.rent-a-flat.com/namsos/namsos-hybelhus

Facebook; https://www.facebook.com/namsoshybelhus/

E-post: booking@rent-a-flat.com Mobil/SMS: +47 915 51 000

(C) Copyright Namsos Hybelhus - Med forbehold om mulige feil og mangler. Sist oppdatert pr 28.06.18

® RENT-A-FLAT er et godkjent varemerke for RENT-A-FLAT AS.